ONLINE NYOMKÖVETŐ SZOLGÁLTATÁS Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja a szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és az 1.1. pontban meghatározott szolgáltatást igénybe venni kívánó előfizető (a továbbiakban: Előfizető) között létrejövő Online Nyomkövető Egyedi Szolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Szolgáltatási Szerződés) általános szerződési feltételeinek, valamint a szerződő Felek jogainak és kötelezettségeinek meghatározása.
 
I.
A Szerződés tárgya, 
a Szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltételei
 
1.1. A szerződés tárgya a  nyomkövető eszközök által küldött adatok központi tárolását és interneten keresztüli lekérését lehetővé tévő rendszerhez való hozzáférés biztosítása (a továbbiakban: Szolgáltatás). 
1.2.  A Szolgáltató a kliens szoftver felhasználási jogával kapcsolatban jogszavatosságot vállal.
1.3. A Szolgáltatási Szerződés vonatkozásában a Szolgáltató által biztosított, gépkocsiba szerelhető GPS modul tekintendő mobil eszköznek.
1.4. A WEB-es kliens használatához nem szükséges telepítés. A támogatott böngészők: FireFox, Chrome, Internet Explorer, Safari.
1.5. A gépkocsiba szerelhető GPS modul ki- és beszerelés költségét az Előfizető köteles viselni.
1.6. A GPS modulhoz áramkör megszakító relé kapcsolható, amely az Előfizető rendelkezésére bocsátott SMS parancs és egyedi jelszó útján vezérelhető. Az áramkör megszakítást az Előfizető saját mobiltelefonjáról egy SMS üzenet formájában kezdeményezheti. A relé bekötési helye – tekintettel a gépkocsi más egységeinek leállításából eredő balesetokozási kockázatokra - kizárólag a jármű önindító berendezési helye lehet, melynek segítségével tiltás esetén a jármű elindítása meggátolható. 
1.7. Szolgáltató a GPS modul nem megfelelő beszereléséért eredő károkért felelősséget nem vállal. Továbbá az Előfizető felelős minden olyan kárért és más jogkövetkezményért, amely a gépkocsi önindítótól eltérő egységének/alkatrészének (pl. üzemanyag pumpa, motor, stb.) leállítása miatt vagy azzal összefüggésben keletkezik. Előfizető a letiltás funkciót minden esetben a személy- és vagyonbiztonság sérelmének elkerülését szem előtt tartva köteles gyakorolni.
 
II. 
A Szerződés létrejötte, időtartama
 
2.1. A Szolgáltatási Szerződés az Előfizető internetes, telefonos vagy személyes megrendelése alapján írásban jön létre.
2.2. A Szolgáltatási Szerződést a Felek a határozott vagy határozatlan időtartamra kötik. 
2.3. Hűségidő kikötése esetén a hűségidő a gépjárműbe szerelhető GPS modul esetében a 12 (tizenkettő) vagy 24 (huszonnégy) hónapra vonatkozik, hacsak Felek az Online Nyomkövető Egyedi Szolgáltatási Szerződésben másképpen nem rendelkeznek.
 
III.
A szolgáltatási díj
 
3.1. A Szolgáltató legkésőbb minden hónap utolsó hetében számlát küld az Előfizető részére. 
3.2. Amennyiben Előfizető a díjfizetési kötelezettségének a számlán meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat + 8 (nyolc) % mértékű késedelmi kamat felszámítására, valamint a Szolgáltatás korlátozására. 
3.3. Szolgáltató papír alapon vagy Távszámla formájában számlát küld Előfizetőnek minden hónap utolsó hetében. A kiküldött távszámlát nem lehet elektronikusan megőrizni, azt minden esetben a kapott link alapján ki kell nyomtatni a kapott e-mailből! A távszámla ugyanúgy papír alapú számlának minősül, mintha azt postán adta volna fel a számla kibocsátója, nem elektronikus számla, az kizárólag elektronikusan nem megőrizhető! 
 
IV.
Előfizető kötelezettségei
 
4.1. Előfizető köteles a Szolgáltatási Szerződés tartama alatt a Szolgáltatás havonta esedékes díját a 3.1. pontban foglaltak szerint megfizetni, valamint a Szolgáltatást jogszerűen és rendeltetésszerűen használni.
4.2. A Szolgáltató tájékoztatja, és az Előfizető tudomásul veszi, hogy a 415/K/2009-3. ügyiratszámú adatvédelmi biztosi állásfoglalás szerint a gépjárművekbe szerelt GPS eszközök által továbbított adatokat, törvényi felhatalmazás hiányában csak az érintett személy hozzájárulása birtokában lehet kezelni. Továbbá a célhoz kötöttség elvének megfelelően a GPS műholdas nyomkövető rendszer jogszerűen csak a munkaidő alatt továbbíthat adatokat a munkavállalóról, munkaidőn kívüli időszakban ilyen jellegű személyes adatot a munkáltató nem kezelhet.
4.3. A fenti 4.2. pont értelmében az Előfizető köteles a nyomon követett személyeket vagy a nyomon követett eszközöket használó személyeket tájékoztatni a nyomon követés tényéről. A rendszer a beleegyezésük nélkül nem használható. Az e kötelezettség megszegésével kapcsolatban keletkezett igényekre vonatkozóan Szolgáltató bárminemű felelősségét kizárja.
4.4. Előfizető a Szolgáltatást a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem értékesítheti/engedményezheti, azt nem ruházhatja át másra.
 
V.
Szolgáltató kötelezettségei
 
5.1. Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatási Szerződés hatálya alatt a WEB-es klienshez állandó hozzáférést biztosít, annak érdekében, hogy az Előfizető mobil eszközeinek aktuális pozícióját meg tudja tekinteni, valamint vissza tudja játszani múltbéli pozícióit.
5.2. A Szolgáltató vállalja, hogy határozott időtartamú Szolgáltatási Szerződés esetén vagy hűségidő kikötése esetén az eredeti  hűségidő lejártáig a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott áron biztosítja a Szolgáltatást az Előfizető részére.
5.3. Szolgáltató a Szolgáltatás díjában bekövetkező változásról 30 (harminc) nappal korábban köteles értesíteni az Előfizetőt. Előfizető a közléstől számított 15 (tizenöt) napon belül jogosult a Szolgáltatási Szerződést írásbeli felmondás útján 15 (tizenöt) napos felmondási idővel megszüntetni.
 
VI.
Szerződés megszűnése
 
6.1. Szerződő Felek a Szolgáltatási Szerződést határozott idejű Szerződés, illetve a hűségnyilatkozat hatálya alatt csak a másik Fél súlyos szerződésszegésére hivatkozással szüntethetik meg írásban, a másik félhez címzett, indokolt rendkívüli felmondással.
6.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a Szolgáltató részéről a Szolgáltatás Szolgáltatónak felróható minimum 7 (hét) napig tartó használatra alkalmatlansága, valamint az Előfizető részéről a díjfizetési kötelezettség írásbeli felszólítás ellenére történő elmulasztása, valamint a rendszer nem rendeltetésszerű, vagy jogszerűtlen használata.
 
 VII.
Adatvédelem
 
7.1. Előfizető a Szolgáltatási Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató ellenőrizze, valamint kezelje és tárolja a Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatokat.
7.2. Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló        2011. évi CXII. törvény 4. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csak a Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig kezeli az Előfizető személyes adatait.
7.3. A Szolgáltatási Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató köteles a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos, Előfizetőre vonatkozó minden adatot törölni.
 
 VIII.
Záró rendelkezések
 
8.1. Szerződő Felek a Szolgáltatási Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatot, ismeretet, műszaki megoldást, elgondolást, információt kötelesek üzleti titkokként kezelni, azt a másik Fél hozzájárulása nélkül mással nem közölhetik, kivéve, ha erre jogszabály, vagy hatósági határozat kötelezi őket. 
8.2. Egyik szerződő Fél sem felel a szerződéses kötelezettsége teljesítéséért abban az esetben, ha a Felek érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan akadály merül fel. Különösen ilyen esetnek tekintik a szerződő Felek a Szolgáltató hatáskörén kívül eső hardver és szoftver elemek meghibásodását. Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatás használatához szükséges más szolgáltatások (pl. mobil internet előfizetés) igénybe vételéből eredő költségekért, illetve ezen szolgáltatások kieséséből fakadó károkért.
8.3. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Szerződésből származó jogait és kötelezettségeit az Előfizető előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személyre ruházni. Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató jogai és kötelezettségei ez esetben e harmadik félre szállnak át a Szolgáltatási Szerződés alapján változatlanul.
8.4. Szerződő Felek kötelesek értesítési, kapcsolattartói, illetve számlázási adataik megváltozásáról 5 (öt) munkanapon belül a másik Felet írásban értesíteni.
8.5. Szerződő Felek a Szolgáltatási Szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton próbálják rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, a szerződésből származó jogvita esetére hatáskörtől függően kikötik a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.
8.6. Az itt nem szabályozott kérdésekben Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.